Podporte nás! P-MAT - organizátor
Organizátor PIKOMATu a PIKOFYZu
vpsFree.cz
Internetové pripojenie a server pre tieto web stránky zabezpečuje občianske združenie vpsFree.cz
československý časopis pro fyziku

Organizačný poriadok korešpondenčného seminára Pikomat

Článok 1
Ciele korešpondenčného seminára Pikomat

 1. Cieľom korešpondenčného seminára (ďalej len KS) Pikomat je:
  1. umožniť talentovaným žiakom venovať sa matematike nad rámec vyučovania,
  2. naučiť sa vyjadrovať a obhajovať si svoje názory,
  3. podporovať kreatívne myslenie riešiteľov,
  4. formou celoročnej práce prispievať k zmysluplnému napĺňaniu voľného času.

Článok 2
Charakteristika korešpondenčného seminára Pikomat

 1. KS Pikomat je dobrovoľnou celoročnou matematickou súťažou jednotlivcov, ktorej cieľom je systematická individuálna a skupinová práca s talentovanými deťmi.
 2. KS Pikomat je určený pre talentovaných žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ a prímy až kvarty osemročných gymnázií. Riešiteľmi sa môžu stať aj talentovaní žiaci nižších ročníkov.
 3. KS Pikomat je organizovaný na celoslovenskej úrovni a prebieha korešpondenčnou formou. Komunikácia s riešiteľmi sa zabezpečuje poštou na ich domáce adresy. V prípade požiadavky je možné zasielať korešpondenciu aj na adresu školy.
 4. Pre najúspešnejších riešiteľov sú po skončení každej časti súťaže organizované sústredenia.

Článok 3
Vyhlasovateľ korešpondenčného seminára Pikomat

 1. Vyhlasovateľom KS Pikomat je P-MAT, nezisková organizácia.

Článok 4
Riadenie a organizácia

 1. Po stránke organizačnej a finančnej zabezpečuje KS Pikomat P-MAT, n.o.
 2. Za odbornú a obsahovú stránku KS Pikomat zodpovedá P-MAT, n.o.
 3. Priebeh korešpondenčného seminára Pikomat sa riadi jeho organizačným poriadkom.
 4. Počet súťažiacich nie je limitovaný.
 5. Súťaž má počas školského roka dve nezávislé časti – zimnú a letnú. Každá časť má tri kolá – série. Každá časť sa vyhodnocuje samostatne, súťažiaci sa nemusí zúčastniť obidvoch častí počas jedného školského roka.
 6. Zadania príkladov sa vyhotovujú pre dve kategórie:
  • kategória "mladší" – žiaci 5., 6. a 7. ročníka ZŠ a prímy a sekundy osemročných gymnázií
  • kategória "starší" – žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ a tercie a kvarty osemročných gymnázií.
 7. Po skončení každej série je zostavená priebežná výsledková listina, rozdelená podľa ročníkov – 5., 6., 7., 8., 9., príma, sekunda, tercia a kvarta. Na konci každej časti je zostavená konečná výsledková listina samostatne pre každý ročník súťažiacich.
 8. Na konci každej časti sú pre úspešných riešiteľov organizované sústredenia.

Článok 5
Personálne zabezpečenie

 1. Súťaž riadi projektový manažér, ktorý každoročne predkladá na rok vopred (najneskôr do 30.4.) správnej rade vyhlasovateľa projekt na korešpondenčný seminár Pikomat. Projekt schvaľuje správna rada vyhlasovateľa.
 2. Korešpondenčný seminár je personálne zabezpečovaný dobrovoľníkmi, študentmi vysokých a stredných škôl. Vedúcich a praktikantov podieľajúcich sa na zabezpečení súťaže menuje projektový manažér. Odborný garant súťaže dohliada na kvalitu pripravovaných zadaní ako aj na priebeh celej súťaže z pedagogického hľadiska. Odborného garanta menuje projektový manažér.

Článok 6
Propagácia a prihlasovanie do súťaže

 1. Organizátor zverejňuje zadania súťaže, jej pravidlá a prihlášku pred začiatkom školského roka na internete. Zadania, prihlášky a pravidlá v tlačenej forme zasiela organizátor pred začiatkom školského roka na adresy bývalých riešiteľov a na adresy vybraných škôl.
 2. Počas školského roka sa uskutočňujú zimná a letná časť súťaže, ktoré sú navzájom nezávislé. Žiaci sa do súťaže prihlasujú vyplnením prihlášky a úhradou účastníckeho poplatku. Vyplnenú prihlášku zasielajú organizátorovi spolu s riešeniami prvej série príslušnej časti. Žiak má možnosť prihlásiť sa naraz na zimnú aj letnú časť súťaže, v tom prípade nemusí zasielať prihlášku na začiatku letnej časti príslušného ročníka súťaže.

Článok 7
Priebeh a pravidlá súťaže

 1. Počas jednej časti seminára sa uskutočnia 3 série. V rámci jednej série dostane riešiteľ sadu príkladov, na ktorej vyriešenie má približne jeden mesiac. Riešitelia zasielajú riešenia na adresu organizátora, ktorá je uvedená na zadaniach, najneskôr v deň vyznačený na konci zadaní.
 2. Každý riešiteľ rieši príklady samostatne. Ku každému príkladu je potrebné napísať aj podrobný postup riešenia s odôvodnením jednotlivých krokov.
 3. Každá úloha môže byť ohodnotená 0 - 5 bodmi, pričom 5 bodov získava riešiteľ za úplné a správne riešenie daného príkladu. Ku každému výsledku je potrebné pridať aj podrobný postup riešenia s odôvodnením jednotlivých krokov. Za chýbajúce, nesprávne, alebo zle zdôvodnené riešenia má organizátor právo znížiť bodové ohodnotenie. V prípade, že je viacero riešení nápadne podobných, organizátor má právo rozdeliť body pridelené za daný príklad medzi všetkých riešiteľov s takto vyriešeným príkladom, prípadne všetkým riešiteľom prideliť 0 bodov.
 4. Riešiteľ má právo podať sťažnosť v prípade, že nesúhlasí s ohodnotením jeho riešení. Sťažnosť musí obsahovať popis problému a originál riešenia, ku ktorému sa vzťahuje. Sťažnosť musí byť podaná do termínu odoslania ďalšej série, v prípade, že ide o sťažnosť k 3. sérii, do 1 mesiaca po obdržaní opravených riešení. Každá včas podaná sťažnosť bude prešetrená a riešiteľ na ňu dostane písomnú odpoveď.

Článok 8
Vyhodnotenie súťaže

 1. Po skončení každej série zašle organizátor riešiteľom spolu s opravenými riešeniami aj vzorové riešenia príkladov a priebežné výsledkové listiny.
 2. Po tretej sérii, teda na konci jednej časti seminára, zostaví organizátor konečnú výsledkovú listinu. Úspešní riešitelia dostanú diplom. Úspešným riešiteľom sa stáva riešiteľ, ktorý splní podmienky stanovené organizátorom na začiatku súťaže. Víťazi každého ročníka dostávajú vecné ceny.

Článok 9
Sústredenia

 1. Pre úspešných riešiteľov KS Pikomat sú po skončení príslušnej časti seminára organizované odborné sústredenia. V kategórii mladší sa organizuje jedno sústredenie ročne po skončení letnej časti, na ktoré sú pozývaní riešitelia zo zimnej aj letnej časti. V kategórii starší je organizované sústredenie po skončení každej časti KS.
 2. Na sústredenia pozýva usporiadateľ podľa zvolených kritérií úspešných riešiteľov príslušnej časti seminára. Počet účastníkov určuje usporiadateľ.
 3. Po organizačnej, finančnej, obsahovej a odbornej stránke organizuje sústredenia P-MAT, n.o. Účastníci prispievajú účastníckym poplatkom na krytie časti nákladov na sústredenie.

Článok 10
Finančné zabezpečenie súťaže

 1. Korešpondenčný seminár Pikomat finančne zabezpečuje P-MAT, n.o. Účastníci korešpondenčnej časti seminára a účastníci sústredení platia účastnícky poplatok stanovený vopred tak, aby sa s jeho výškou mohli oboznámiť pred prihlásením sa na konkrétnu aktivitu.
 2. Na finančnom zabezpečení KS Pikomat sa môžu podieľať aj sponzori, prípadne iné subjekty. Organizovanie súťaže nieje podmienené príspevkom z verejných rozpočtov.

Článok 11
Záverečné ustanovenie

 1. Organizačný poriadok bol schválený správnou radou vyhlasovateľa. Účinnosť nadobudol 1.8.2003.
SIAESFZaSI